Z jakich aplikacji korzystam?

Jed­nymi z naj­po­pu­lar­niej­szych arty­ku­łów na blogu w 2018 roku były trzy wpisy na temat pole­ca­nych przeze mnie apli­ka­cji mobil­nych do nauki, pracy oraz spę­dza­nia waka­cji, a ponie­waż Wy sami pyta­cie mnie jakich apli­ka­cji uży­wam na co dzień, w tym arty­kule roz­sze­rzę poprzed­nie publi­ka­cje o dodat­kowe przy­kłady.

Reklamy